Vedtægter for I/S Ødum Vandværk

 

Navn og hjemsted

Paragraf 1

Selskabet, der er stiftet d. 29/4 1939, er et interessentskab, hvis navn er I/S Ødum Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Hadsten Kommune.

 

Formål

Paragraf 2

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ

at     forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og til­

strækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til  for­ nyelser og nødvendige udvidelser,

at     varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

 

Medlemmer

Paragraf 3

Selskabets medlemmer er grundejere - indenfor værkets forsyningsområde - som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet

eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af

selskabet.

 

Medlemmernes rettigheder

Paragraf 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 

Medlemmernes forpligtelser

Paragraf 5

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk.

Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes solidarisk.

 

Udtræden af selskabet

Paragraf 6

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendom­ mens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr. nr.) i forbindelse med ekspropri­ ation, ændring af vandforsyningsplan o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.

 

 

Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsynings­ ledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales.

Ved udtræden  kan der  ikke udbetales  eller  udloddes  andel  i selskabets  formue ,

   ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

 

Levering til ikke-medlemmer (købere)

Paragraf 7

Institutioner- som iflg. deres natur- eller ejere af enkelte ejendomme- som iflg. særlige omstændigheder- ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift­ kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelser.

Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres

leverancepligt ved køb af selskabet.

Hvis købere ikke, eller kun delvist afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb svarende til forrentning og afskrivning af hovedanlægsbidrag og ikke betalt del af ledningstilsvar.

 

Anlæg

Paragraf 8

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventu-

el højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger.  For medlemmer, der senere

tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jfr. regulativets

bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget incl. stikledning til stophane (ved skel), også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendige fornyelser påhviler i samme udstrækning selskabet.

Stikledninger indenfor skel tilhører forbrugeren og vedligeholdes af denne.

 

Ledninger over privat grund

Paragraf 9

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, såvidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse kan sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter. Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder

 

 

det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering

samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for interessentens regning.

 

Indskrænkninger i vandleverancen

Paragraf 10

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. paragraf 7, må forsyne andre

end eventuelle lejere med vand .Jfr. i øvrigt regulativets bestemmelser.

Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af

bestyrelsen.

Vandspild er forbudt, jfr. regulativet.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænk­ ninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende  særafgift

 

Generalforsamling

Paragraf 11

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 8 dages varsel med særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem/ved avertering i lokalavis.

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrel­ sens formand inden d. 15. i foregående måned.

Sådanne forslag skal udsendes med indkaldelsen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende: Valg af dirigent

Beretning om det forløbne år

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen Valg af revisorer

Behandling af indkomne forslag Eventuelt

Revisorer kan genvælges og vælges for en 2-års periode. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. I så tilfælde vælges kun een kritisk revisor.

Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som revisor.

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødven-

 

 

digt,  eller  når  mindst  25%  af  medlemmerne  til  bestyrelsen  fremsætter  skriftligt

forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte  tilfælde  skal generalforsamlingen  afholdes  inden to  måneder  efter

modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrel­ sen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten .

 

Stemmeret og afstemninger

Paragraf 12

Intet medlem har mere end een stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end 1 fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Købere i henhold til paragraf 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i

diskussionen,  men de har ingen stemmeret. Såvel på ordinær som ekstraordinær

generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsæt­ ninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Bestemmelsen i denne vedtægt  vedrørende den solidariske  hæftelse   kan   ikke

ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringen godkendes af långiveren.

 

Bestyrelsen

Paragraf 13

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af

medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrøren­ de selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og

gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Regulativ forhandles mellem kommunalbestyrelse og bestyrelse.

Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav.

Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved afgang fra bestyrel-

 

sen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåe­

de medlems resterende valgperiode.

 

Tegningsret

Paragraf 14

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

 

Regnskabet

Paragraf 15

Selskabets regnskabsår løber fra d. 1/1 til d.31/12 (kalenderåret). Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af den (de) generalforsamlingsvalgte revisor(er) samt en af bestyrelsen evt. antaget revisor.

Arsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

 

Opløsning

Paragraf 16

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

 

Ikrafttræden

Paragraf 17

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 13/2 1990 og på den ekstraordinære generalforsamling d. 22/2 1990.

De træder i kraft umiddelbart efter godkendelsen.

Martin Møller

Formand

 

PerQvist

Dirigent